ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ก.ค. 2564
2 คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ก.ค. 2564
3 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เเจ้งผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ ประจำเดือน มิ.ย.๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 ก.ค. 2564
4 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยางร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 มิ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดการระบาดโรคไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 มิ.ย. 2564
6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 พ.ค. 2564
7 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ # ตำบลห้วยยาง # อำเภอทับสะแก # จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของส ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 เม.ย. 2564
8 การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 ก.พ. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 ม.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20